Klienci indywidualni

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Jednostki samorządu terytorialnego

Arrow
Arrow
Slider

Zaloguj się

Zaloguj się zapas

Banki w pobliżu

OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZYDŁOWIE

 

 1. Bank Spółdzielczy w Szydłowie jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości.
 1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, który dostosowany jest do ogólnego profilu ryzyka, tj. obejmuje w szczególności obszary obarczone wysokim ryzykiem, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych, przyczyniających się do zapewnienia:
 • skuteczności i efektywności działania Banku;
 • wiarygodności sprawozdawczości finansowej;
 • przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku;
 • zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi;
 • bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego i informacji.

Ocena skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej przeprowadzana jest raz w roku, a jej wyniki w formie pisemnej wraz z propozycją zmian są prezentowane Radzie Nadzorczej Banku oraz Komitetowi Audytu.
 

 1. Zarząd Banku – odpowiada za zorganizowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej.
 1. Rada Nadzorcza - sprawuje nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność. Rada Nadzorcza zapewnia, aby kontrola wewnętrzna i audyt były sprawowane z zachowaniem zasad zapewniających unikanie konfliktów interesów, w tym z zachowaniem zasady, że osoby przeprowadzające kontrolę wewnętrzną i audyt nie powinny być powiązane personalnie z osobami kontrolowanymi.
 1. Komitet Audytu - celem Komitetu Audytu jest wspieranie działania Rady Nadzorczej Banku poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej Banku swojego stanowiska, ocen lub rekomendacji, pozwalających na podjęcie stosownych decyzji w obszarach sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
 1. Audyt wewnętrzny odpowiada za:
 • ocenę prawidłowości mechanizmów kontroli wewnętrznej,
 • ocenę skuteczności zarządzania ryzykiem w Banku,
 • ocenę dostosowania procesu oceny i szacowania adekwatności kapitałowej (ICAAP) do profilu, skali oraz złożoności ryzyka Banku.

   7. System kontroli wewnętrznej Banku jest zorganizowany na trzech niezależnych poziomach:

 • pierwsza linia obrony (pierwszy poziom zarządzania) – komórki organizacyjne odpowiedzialne za podejmowanie ryzyka w trakcie działalności operacyjnej;
 • druga linia obrony (drugi poziom zarządzania) – niezależna ocena ryzyka.

Na drugim poziomie zarządzania występują komórki organizacyjne, uprawnione do przeprowadzania testowania pionowego to: Członkowie Zarządu, Dodatkowy Audyt wewnętrzny, Komórka ds. zgodności, Główny Księgowy;

 • trzecia linia obrony (trzeci poziom zarządzania) – audyt wewnętrzny.

   8. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnił:

 • funkcję kontroli, na którą składają się:
 • mechanizmy kontroli realizowane w trakcie wykonywania transakcji, czynności itd.
 • monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontroli wewnętrznej (weryfikacja i testowanie).
 • komórka ds. zgodności, Stanowisko ds. zarządzania ryzykami i analiz, któremu w zakresie czynności przypisano funkcje komórki ds. zgodności.
 • dodatkowy Audyt wewnętrzny – kontrola instytucjonalna realizowana przez odpowiednie komórki Banku Zrzeszającego.
 • audyt wewnętrzny sprawowany przez Spółdzielnię Systemu Ochrony BPS.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Biuro Informacji Kredytowej Krajowa Izba Rozliczeniowa Krajowy Związek Banków Spółdzielczych System Ochrony Zrzeszenia BPS Związek Banków Polskich Concordia