Klienci indywidualni

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Jednostki samorządu terytorialnego

Arrow
Arrow
Slider

Zaloguj się

Zaloguj się zapas

Banki w pobliżu

 1. Posiadacz rachunku, może zgłosić reklamację, dotyczącą usług świadczonych przez Bank w następującym trybie:
 • w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie Banku bądź jego jednostki organizacyjnej, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) na adres siedziby Banku: 28-225 Szydłów, ul. Kościelna 1;
 • ustnie – telefonicznie albo osobiście na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg/reklamacji w Banku Spółdzielczym w Szydłowie;
 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Bank rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi Posiadaczowi rachunku w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji;
 2. Odpowiedź, o której mowa w ust. 2 może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Posiadacza rachunku.
 3. Bank udziela odpowiedzi, o której mowa w ust 2 bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż
  w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o której mowa w ust. 4, Bank informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:
 • wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
 • wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 • 3)   określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udziela odpowiedzi, który nie może   przekroczyć 60   dni od dnia otrzymania reklamacji.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Biuro Informacji Kredytowej Krajowa Izba Rozliczeniowa Krajowy Związek Banków Spółdzielczych System Ochrony Zrzeszenia BPS Związek Banków Polskich Concordia