Klienci indywidualni

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Jednostki samorządu terytorialnego

Arrow
Arrow
Slider

Zaloguj się

Zaloguj się zapas

Banki w pobliżu

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W SZYDŁOWIE

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Działając w wykonaniu obowiązku informacyjnego określone w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - zwanego dalej skrótowo „RODO” poniżej podajemy informacje, które umożliwią poznanie podstawowych danych związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami w celu uszczegółowienia lub wyjaśnienia poniższych informacji.

Aktualny tekst RODO dostępny jest na stronie internetowej https://giodo.gov.pl/pl/p/akty-prawne . Ponadto tekst ten dostępny jest na stronie Banku www.bsszydlow.pl w zakładce „Aktualności”. W przypadku, gdy niniejsza informacja odnosi się do przepisów RODO może Pan/Pani zapoznać się z tymi przepisami za pośrednictwem www. stron internetowych. Dostęp do treści RODO możliwe jest również w wersji papierowej, po uprzednim kontakcie z inspektorem ochrony danych osobowych.

OZNACZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH - PODMIOTU, KTÓRE ZEBRAŁ PANI/PANA DANE OSOBOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Szydłowie z siedzibą w Szydłowie, ul. Kościelna 1, 28-225 Szydłów,

numer KRS 0000141165 numer wpisu do rejestru, dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu, za pomocą którego może Pani/Pan poznać szczegółowe dane administratora.

OZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH I SPOSOBU KOMUNIKACJI Z INSPEKTOREM

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego jednym z zadań jest udzielanie informacji osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora. Może Pan/Pani skontaktować się z inspektorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.%20"> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej podajemy Pani/Panu cele przetwarzania danych osobowych. Informacja ta ma umożliwić poznanie Pani/Pani dla jakich celów dane zbieranie i poddawane dalszemu procesowi przetwarzania. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe :

 • W celu marketingu bezpośredniego produktów i usług bankowych, na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO
 • W celu marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów z grupy kapitałowej, na podstawie art. 6 1lit a) RODO,
 • W celu badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO
 • W celu badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, po wygaśnięciu zobowiązania, na
          podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
 • W celu zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO
 • W celu statystycznym/raportów wewnętrznych banku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO
 • W celu rozpatrywania reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO
 • W celu wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO
 • W celu wypełniania obowiązków wynikających z ustawy Prawo bankowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO
 • W celu dochodzenia roszczeń, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO
 • W celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO
 • W celu archiwizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO
 • W celu archiwalnym [dowodowym] będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zachowania informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, istotnych dla interesów administratora i mających zapewnić mu bezpieczeństwo prawne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO
 • W celu badania poziomu satysfakcji klientów, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości świadczenia usług i obsługi klienta naszych produktów oraz podnoszenia poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO

Inne prawnie uzasadnione interesy administratora:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,
 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
 • Budowa i weryfikacja poprawności działania modeli statystycznych

 

PRAWO DO SPRZECIWU

 • Przysługuje Pani/Panu, w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawo do sprzeciwu przysługuje Pani/Panu wyłącznie w sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią [tam gdzie jedyną podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO]. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym celu, chyba że wykażemy, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane są niezbędne nam do ewentualnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Przysługuje Pani/Panu, w dowolnym momencie, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na

potrzeby marketingu bezpośredniego oraz związanego z nim profilowania. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu

przetwarzanie danych w tym celu stanie się niedopuszczalne i zostanie przez nas zaprzestane.

 • Wniesienie sprzeciwu nie wiąże się z koniecznością poniesienia jakiejkolwiek opłaty [jest bezpłatne] i może być wykonane

poprzez: złożenie pisemnego oświadczenia na adres poczty elektronicznej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Pani/Pana dane osobowe, które zebrane zostały w celu zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres, przez który mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, czyli w terminie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została definitywnie zakończona [tzn. nastąpiło jej skuteczne rozwiązanie, wygaśnięcie lub zakończenie w inny sposób]. Wskazany okres jest okresem przedawnienia Pani/Pana roszczeń z umowy. W przypadku, gdy termin ustawowy przedawnienia roszczeń ulegnie zmianie, zmianie może ulec również okres przechowywania danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe w celach marketingu będą przechowywane przez okres trwania umowy, a jeżeli wyraziła Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych również po zakończeniu umowy to przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa się zakończyła. W przypadku złożenia sprzeciwu, co do przetwarzania danych w tym celu, dane będą przechowywane w tym celu do dnia złożenia sprzeciwu.
 • Pani/Pana dane osobowe, które zebrane zostały w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy, będą przetwarzane przez okres, który mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, czyli w terminie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została definitywnie zakończona [tzn. nastąpiło jej skuteczne rozwiązanie, wygaśnięcie lub zakończenie w inny sposób]. Wskazany okres jest okresem przedawnienia Pani/Pana roszczeń z umowy. W przypadku, gdy termin ustawowy przedawnienia roszczeń ulegnie zmianie, zmianie może ulec również okres przechowywania danych osobowych. W tym okresie Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane wyłącznie w tym celu, chyba że posiadamy prawo do przetwarzania danych osobowych również w innym celu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości przez okres 5 lat.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy przez okres 5 lat.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • Organy uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego.
 • Podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 104 ust. 2 Prawa bankowego;
 • Podmiotu, za pośrednictwem, których administrator wykonuje czynności, a które zostały określone w art. 6a Prawa bankowego oraz podmioty wspomagające administratora przy wykonywaniu działalności takie jak firmy prawnicze, firmy księgowe, firmy informatyczne itp.
 • Instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, takie jak Biuro Informacji Kredytowej S.A., Bankowy Rejestr przy Związku Banków Polskich;

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Pani następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania [poprawiania] swoich danych osobowych. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 16 i 19 RODO;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych [prawo do bycia zapomnianym]. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 17 i 19 RODO;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 18 i 19 RODO;
 • Prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 21 RODO;
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 20 RODO;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Warunki i tryb korzystania ze środków ochrony prawnej są szczegółowo uregulowane w Rozdziale VHI RODO.

 

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych; w przypadku niepodania danych osobowych Bank zmuszony jest odmówić zawarcia umowy

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Biuro Informacji Kredytowej Krajowa Izba Rozliczeniowa Krajowy Związek Banków Spółdzielczych System Ochrony Zrzeszenia BPS Związek Banków Polskich Concordia