Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

 

.

 

 

«
NBP
2018-02-22
USD
3.4009
0.93%
EUR
4.1811
0.60%
CHF
3.6252
0.76%
GBP
4.7233
0.34%
100 JPY
3.1686
1.07%
NBP
2018-02-21
USD
3.3697
0.30%
EUR
4.1562
0.22%
CHF
3.5978
0.03%
GBP
4.7072
0.06%
100 JPY
3.1351
0.02%
NBP
2018-02-20
USD
3.3597
0.56%
EUR
4.1472
0.01%
CHF
3.5967
-0.13%
GBP
4.7042
0.45%
100 JPY
3.1345
0.02%
NBP
2018-02-19
USD
3.3411
0.72%
EUR
4.1467
-0.22%
CHF
3.6013
-0.10%
GBP
4.6829
0.13%
100 JPY
3.1338
0.15%
NBP
2018-02-16
USD
3.3173
-0.26%
EUR
4.1559
0.07%
CHF
3.6049
0.30%
GBP
4.6769
0.01%
100 JPY
3.1290
0.13%

DYSPOZYCJA WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 01 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca zmiany związane z prowadzeniem przez banki rachunków dla osób fizycznych, dotyczące m. in. dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

Zgodnie z brzmieniem art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe istnieje możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci przez Posiadaczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych lub rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, z wykluczeniem rachunków wspólnych, rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz następujących osób bliskich: współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa.

Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku.

Wypłata z rachunku oszczędnościowego łącznie na rzecz wszystkich zapisobiorców nie może przekraczać kwoty, o której mowa w art. 56 ust. 2 ustawy prawo bankowe, tj. kwota wyliczona przez Bank nie może być wyższa niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS, nie przekraczające jednak wysokości środków na rachunku.

Wypłata z rachunku oszczędnościowego na rzecz zapisobiorców będzie dokonana tylko do wysokości aktualnego stanu oszczędności.
W przypadku zapisu na rzecz kilku osób wypłaty dokonane będą w kwotach wynikających z proporcji zawartych w zapisie.

Należne odsetki uzupełniają stan oszczędności przypadający na rzecz zapisobiorców. Ewentualna nadwyżka przypada spadkobiercom.

Zwrot poniesionych kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku ma pierwszeństwo przed zapisami na wypadek śmierci i następuje z wkładu na rachunku oszczędnościowym na podstawie przedłożonych rachunków.

Od 1 lipca 2016 r. w przypadku śmierci Posiadacza rachunku bankowego, który złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, Bank będzie miał obowiązek powiadomienia osób wskazanych w tej dyspozycji o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu. W związku z powyższym, jeżeli złożyliście Państwo taką dyspozycję w Banku, pragniemy przypomnieć o konieczności aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji.

Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty z rachunku oszczędnościowego dokonane przez Pełnomocników po śmierci Posiadacza rachunku, jeśli nie otrzymał informacji o jego śmierci.