Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

 

.

 

 

«
NBP
2017-10-20
USD
3.5966
0.20%
EUR
4.2452
0.17%
CHF
3.6601
-0.26%
GBP
4.7221
0.03%
100 JPY
3.1736
-0.41%
NBP
2017-10-19
USD
3.5896
-0.31%
EUR
4.2381
0.21%
CHF
3.6695
-0.10%
GBP
4.7208
-0.39%
100 JPY
3.1868
-0.30%
NBP
2017-10-18
USD
3.6006
0.12%
EUR
4.2293
-0.05%
CHF
3.6733
-0.17%
GBP
4.7392
-0.66%
100 JPY
3.1963
-0.28%
NBP
2017-10-17
USD
3.5964
-0.11%
EUR
4.2313
-0.32%
CHF
3.6796
-0.32%
GBP
4.7709
-0.38%
100 JPY
3.2053
-0.44%
NBP
2017-10-16
USD
3.6004
-0.02%
EUR
4.2449
-0.36%
CHF
3.6914
-0.04%
GBP
4.7889
-0.04%
100 JPY
3.2196
0.20%

DYSPOZYCJA WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 01 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca zmiany związane z prowadzeniem przez banki rachunków dla osób fizycznych, dotyczące m. in. dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

Zgodnie z brzmieniem art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe istnieje możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci przez Posiadaczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych lub rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, z wykluczeniem rachunków wspólnych, rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz następujących osób bliskich: współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa.

Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku.

Wypłata z rachunku oszczędnościowego łącznie na rzecz wszystkich zapisobiorców nie może przekraczać kwoty, o której mowa w art. 56 ust. 2 ustawy prawo bankowe, tj. kwota wyliczona przez Bank nie może być wyższa niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS, nie przekraczające jednak wysokości środków na rachunku.

Wypłata z rachunku oszczędnościowego na rzecz zapisobiorców będzie dokonana tylko do wysokości aktualnego stanu oszczędności.
W przypadku zapisu na rzecz kilku osób wypłaty dokonane będą w kwotach wynikających z proporcji zawartych w zapisie.

Należne odsetki uzupełniają stan oszczędności przypadający na rzecz zapisobiorców. Ewentualna nadwyżka przypada spadkobiercom.

Zwrot poniesionych kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku ma pierwszeństwo przed zapisami na wypadek śmierci i następuje z wkładu na rachunku oszczędnościowym na podstawie przedłożonych rachunków.

Od 1 lipca 2016 r. w przypadku śmierci Posiadacza rachunku bankowego, który złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, Bank będzie miał obowiązek powiadomienia osób wskazanych w tej dyspozycji o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu. W związku z powyższym, jeżeli złożyliście Państwo taką dyspozycję w Banku, pragniemy przypomnieć o konieczności aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji.

Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty z rachunku oszczędnościowego dokonane przez Pełnomocników po śmierci Posiadacza rachunku, jeśli nie otrzymał informacji o jego śmierci.