Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

 

.

 

 

«
NBP
2017-12-08
USD
3.5808
0.24%
EUR
4.2026
-0.21%
CHF
3.5924
-0.29%
GBP
4.8261
0.96%
100 JPY
3.1532
-0.56%
NBP
2017-12-07
USD
3.5722
0.19%
EUR
4.2115
-0.09%
CHF
3.6028
-0.12%
GBP
4.7801
0.18%
100 JPY
3.1711
-0.25%
NBP
2017-12-06
USD
3.5653
0.56%
EUR
4.2154
0.31%
CHF
3.6071
0.30%
GBP
4.7715
0.24%
100 JPY
3.1790
0.88%
NBP
2017-12-05
USD
3.5454
-0.13%
EUR
4.2024
-0.14%
CHF
3.5963
-0.39%
GBP
4.7600
-0.18%
100 JPY
3.1512
0.22%
NBP
2017-12-04
USD
3.5499
0.42%
EUR
4.2082
0.01%
CHF
3.6105
0.43%
GBP
4.7685
0.02%
100 JPY
3.1443
0.02%

DYSPOZYCJA WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 01 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca zmiany związane z prowadzeniem przez banki rachunków dla osób fizycznych, dotyczące m. in. dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

Zgodnie z brzmieniem art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe istnieje możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci przez Posiadaczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych lub rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, z wykluczeniem rachunków wspólnych, rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz następujących osób bliskich: współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa.

Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku.

Wypłata z rachunku oszczędnościowego łącznie na rzecz wszystkich zapisobiorców nie może przekraczać kwoty, o której mowa w art. 56 ust. 2 ustawy prawo bankowe, tj. kwota wyliczona przez Bank nie może być wyższa niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS, nie przekraczające jednak wysokości środków na rachunku.

Wypłata z rachunku oszczędnościowego na rzecz zapisobiorców będzie dokonana tylko do wysokości aktualnego stanu oszczędności.
W przypadku zapisu na rzecz kilku osób wypłaty dokonane będą w kwotach wynikających z proporcji zawartych w zapisie.

Należne odsetki uzupełniają stan oszczędności przypadający na rzecz zapisobiorców. Ewentualna nadwyżka przypada spadkobiercom.

Zwrot poniesionych kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku ma pierwszeństwo przed zapisami na wypadek śmierci i następuje z wkładu na rachunku oszczędnościowym na podstawie przedłożonych rachunków.

Od 1 lipca 2016 r. w przypadku śmierci Posiadacza rachunku bankowego, który złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, Bank będzie miał obowiązek powiadomienia osób wskazanych w tej dyspozycji o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu. W związku z powyższym, jeżeli złożyliście Państwo taką dyspozycję w Banku, pragniemy przypomnieć o konieczności aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji.

Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty z rachunku oszczędnościowego dokonane przez Pełnomocników po śmierci Posiadacza rachunku, jeśli nie otrzymał informacji o jego śmierci.